خانه » خدمات مرکز » خدمات مشاوره خانواده( خانواده درمانی)

خدمات مشاوره خانواده( خانواده درمانی)

چکاپ سبک زندگی خانوادگی
چکاپ کیفیت زندگی خانوادگی

آموزش مهارت های :
– مدیریت زندگی
– زندگی شادمانه
– تاب آوری
– زندگی پویا

ارائه مشاورهجهت بهبود سبک زندگی
ارائه مشاوره جهت بهبود کیفیت زندگی
ارائه مشاوره جهت حل تنش ها و تعارضات درون خانواده