خانه » خدمات مرکز » خدمات بالینی و روانپزشکی

خدمات بالینی و روانپزشکی

آسیب شناسی
مداخلات بالینی و دارویی جهت بهبود اختلالات خلقی
– اضطراب
– افسردگی
– دو قطبی
مداخلات بالینی و دارویی جهت بهبود اختلالات شخصیت
– وسواس
– پارانویید
– اسکیزوفرنی
– مرزی
– ضد اجتماعی
– خود شیفته
– …
مداخلات بالینی و دارویی جهت بهبود
– اختلالات جنسی
– اختلالات خوردن
– اختلالات خواب
– …