خانه » خدمات مرکز » خدمات روانسنجی

خدمات روانسنجی

طراحی ، اجرا و تحلیل آزمون ها و مصاحبه های سازمان محور(شغلی)
فرایند استخدام و به کار گماری
فرایند غربال گری
فرایند استعداد یابی
سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنان

سنجش متغیر های مختلف شغلی
– فرسودگی شغلی
– اشتیاق شغلی
– رضایت شغلی
– ناسازگاری شغلی
– انگیزش شغلی
– ……

طراحی ، اجرا و تحلیل آزمون ها و مصاحبه های خانواده محور
– سنجش کیفیت زندگی
– سنجش رضایت از زندگی
– سنجش رضایت زناشویی
– سنجش میزان سازگاری زوجین
– …..

طراحی، اجرا و تحلیل آزمون ها و مصاحبه های مدرسه( دانش آموز) محور
– فرایند سنجش و پذیرش دانش آموز
– غربالگری
– آسیب شناسی تحصیلی دانش آموزان
– سنجش هوش، استعداد،رغبت و شخصیت دانش آموزان
– …

طراحی، اجرا و تحلیل آزمون ها و مصاحبه های فرد محور
– آسیب شناسی روانی
– سنجش انواع هوش (منطقی-هیجانی- معنوی- اجتماعی و …)
– سنجش استعداد
– سنجش شخصیت
– سنجش علایق
– خودشناسی
– …
سنجش انواع مهارت ها ی فردی
– مهارت مدیریت زمان
– مهارت ارتباط موثر
– مهارت رهبری
– …

ارائه خدمات رانمایی و مشاوره جهت امور پژوهشی ویژه پژوهشگران، دانشجویان ارشد و دکتری (انتخاب ابزار و شیوه اجرا و تحلیل)