خانه » خدمات مرکز » خدمات مشاوره ازدواج

خدمات مشاوره ازدواج

سنجش بلوغ زندگی(میزان آمادگی برای ازدواج)

آموزش مهارت های همسر گزینی
– آمادگی های اولیه
– شیوه همسر یابی
– شیوه خواستگاری
– مهارت و محتوای گفتگو
– شیوه شناخت بهتر گزینه مورد نظر

مشاوره با طرفین (دختر و پسر متقاضی ازدواج)جهت سنجش میزان انطباق