خانه » خدمات مرکز » خدمات مشاوره شغلی

خدمات مشاوره شغلی

استعدادیابی شغلی
مهارت انتخاب شغل
چکاپ کیفیت زندگی کاری
ارائه مشاوره در بهبود مشکلات شغلی
– فرسودگی شغلی
– اعتیاد شغلی
– بی انگیزه گی شغلی
– وسواس شغلی
– سازگاری شغلی
– نارضایتی شغلی
– تعارض بین زندگی شغلی و خانوادگی