مشاوره جوان و نوجوان

مشاوره نوجوان و جوان در اصفهان

مشاوره نوجوان و جوان ارائه دهنده خدمات در زمینه های:

 • خود شناسی و هویت یابی
 • استعداد یابی
 • انتخاب رشته تحصیلی
 • آموزش مهارت های :
  • ارتباط مؤثر
  • مدیریت هیجان
  • تفکر خلاق   
  • حل مسأله
  • هدف گزینی
  • برنامه ریزی
 • ارائه مشاوره جهت بهبود مشکلات:
  • کم رویی
  • اضطراب
  • سازگاری
  • پرخاشگری
  • و…

نوجوانی و جوانی؛ گذرگاهی زیبا اما پر فراز و نشیب

 ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ[1] ﯾﮏ ﺳﺎزه­ ی زﯾﺴﺘﯽ- اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﻠﻮغ، آﻏﺎز و ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺤﺪوده­ ی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮي دارد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ، دوران ﺷﺶ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ­اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﺎﭘﺨﺘﮕﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﭘﺨﺘﮕﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻗﺮار دارد. ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و اﺷﺘﻐﺎﻻت رﺷﺪي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و در واﻗﻊ ﭘﺨﺘﮕﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﺪري ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺠﺶ و درﻣﺎن را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ اواﯾﻞ، اواﺳﻂ و اواﺧﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺮوزه ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ­ی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه­اي از رﺷﺪ اﻧﺴﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ ﺷﺮوع، ﺳﺮﻋﺖ و ﻃﻮل ﻣﺪت آن، رﺷﺪ ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﮑﺎﻣﻞ رواﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. وﺟﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ­ی ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﯿﻖ رﺷﺪ زﯾﺴﺘﯽ، رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و هیجانی آن اﺳﺖ. ﺷﺮوع ﻣﺮﺣﻠﻪ­ی زﯾﺴﺘﯽ دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ رﺷﺪ اﺳﮑﻠﺘﯽ و رﺷﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ­شود. خدمات مشاوره نوجوان کلینیک آفتاب شهر اصفهان میتواند به شما در کسب اگاهی و بینش در زمینه نوجوان به خوبی کمک کند.

به چه دلیل باید درباره نوجوانان مان اطلاعات کسب کنیم؟

ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ گروه­ های ﺳﻨﯽ از ﻧﻈﺮ ابعاد مختلف ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و روانی ﻣﺘﻔﺎوت هستند؛ زیرا همواره در حال تغییر و دگرگونی تا رسیدن به شرایطی با ثبات هستند. به همین دلیل است که ﺳﺰاوار ﺷﻨﺎﺧﺖ و درك وﯾﮋه­اﻧﺪ. ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﯾﺎ آﻣﻮزﮔﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ، اﮔﺮ دیدگاه ﺻﺤﯿﺤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره­ی ﺗﺤﻮل آن­ها ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺧﻄﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻼش­ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد، اﻓﺰاﯾﺶ پیدا می­کند.

لزوم مشاوره نوجوان و جوان در اصفهان

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ دوره­ی ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺣﺴﺎس­ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺤﺮاﻧﯽ­ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢ­ﺗﺮﯾﻦ دوره­ی رﺷﺪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ­ﺑﺎﺷﺪ. در این دوره ﻓﺮد ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﯽ­رﺳﺪ؛ در ﭘﯽ ﮐﺸﻒ ﺧﻮد می­باشد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ اﺳﺘﻘﻼل و ﺟﺪاﯾﯽ از واﺑﺴﺘﮕﯽ­ﻫﺎي دوره­ی ﮐﻮدﮐﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻻﯾﻞ در اﯾﻦ دوره، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن داراي وﺿﻌﯿﺖ رواﻧﯽ ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ دوره اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ و رﻓﺘﺎري ﺑﺮاي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ­آﯾﺪ. این دگرگونی ها و تغییرات، نوجوان را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﺤﺮان­ﻫﺎﯾﯽ به ویژه ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻫﻮﯾﺖ­ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽکند. ارﯾﮑﺴﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ در دوره­ی ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ امری کاملا به هنجار اﺳﺖ. ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺮاي پاسخ­دﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ دوﺑﺎره­ی ﺑﺎورﻫﺎ، ارزش ﻫﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪي ﻣﯽ­ﭘﺮدازد ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل­ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺪرﺳﻪ و اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ. وي در ﺟﺴﺘﺠﻮي اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻨﯽ از ﺧﻮد، ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ، اﻫﺪاف و ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺶ به دﺳﺖ آورد و اﮔﺮ نوجوان در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺒﮏ­ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ و راه­ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت را ﻓﺮا ﻧﮕﯿﺮد، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻃﻐﯿﺎن ﻋﻠﯿﻪ واﻟﺪﯾﻦ و ﯾﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺪه آل زﻧﺪﮔﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮار ﺑﺰﻧﺪ؛ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻧﻮﺟﻮان ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد از داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ دﭼﺎر ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﯾﺎ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﯽ­ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري، ﺑﺰﻫﮑﺎري، رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر و … ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

همچنین، مشکلات روانی نوجوانان به دلیل تاثیرات عمیق و مهمی که دارد، می­تواند سراسر زندگی انسان را تحت الشعاع قرار دهد. اختلالات و مشکلات روانی نوجوانان، هزینه­های زیادی برای فرد، خانواده و جامعه به همراه دارند و با مسائل و معضلات قابل توجهی در آینده ارتباط دارد. نوجوانی یکی از مهم­ترین دوره­ی زندگی هر فرد است که ویژگی­های رشدی آن می­تواند بر اختلالات روانی – رفتاری فرد در آینده اثر بگذارد. از جمله اختلالات روانی، رفتاری و روان­پزشکی که می­تواند در این برهه آشکار شوند شامل اضطراب، افسردگی، خودکشی، اختلالات تغذیه­ای، مشکلات سلوک، بزهکاری، سوء مصرف مواد، دزدی، فرار از خانه یا مدرسه، افت تحصیلی و… می­شود. همه ی این موارد نشان میدهد که مشاوره نوجوان در اصفهان از مهم ترین و اصولی ترین کارهایی است که لازم است در سیر رشد فرزندان انجام شود.

مهم ترین مسائل دوره نوجوانی که در مشاوره نوجوان و جوان در اصفهان که به آن می پردازیم…

از مهم­ترین مسائل مربوط به دوران نوجوانی، افسردگی، سوء مصرف مواد، الکل و مشکلات سلوک است که می تواند با توجه به محیط خانوادگی نامناسب و سبک فرزندپروری بی­ثبات، شرایط اجتماعی و عوامل جسمانی، مشکلات بارز و عمیقی ایجاد کند که در گستره­ی وسیعی از ابعاد مختلف زندگی انسان اعم از جسمانی، روانی، رفتاری، تحصیلی، شغلی و روابط اجتماعی تاثیر گذاشته و زمینه را برای ابتلای نوجوان به انواع مشکلات رفتاری و اختلالات روانی ایجاد کند که به مراتب مخرب ­تر و آسیب­ زا تر خواهد بود.

درمان مشکلات رفتاری نوجوانان

پژوهش­ های انجام شده در زمینه­ی درمان­ های اختلالات روانی و مشکلات رفتاری دوران نوجوانی به تاثیر و کارایی درمان­ های زیستی از جمله، دارو درمانی، مداخلات تغذیه­ ای و استفاده از روش­های پسخوراند عصبی( نوروفیدبک) و درمان­های شناختی – رفتاری از جمله، درمان شناختی رفتاری، طرح واره درمانی، فعال­سازی رفتاری، آموزش مهارت­ های زندگی و درمان­ های موج سوم رفتار درمانی همچون درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اشاره دارد. در این میان خانواده درمانی و آموزش والدین در راستای شناخت و شیوه­ ی مقابله­ ای سازگارانه با نوجوان هم نقش مؤثری در حل مسائل نوجوانان دارد. یک مشاوره تخصصی نوجوان و جوان در اصفهان باید با تسلط کافی بر روی همه ی این انواع درمان ،خدمات مؤثری را ارائه دهد.

ما در کلینیک آفتاب شهر اصفهان قصد داریم در گذر از این مسیر پر پیچ و خم با شما همراه باشیم.

اهداف کلینیک آفتاب در حیطه­ ی تخصصی مشاوره نوجوان و جوانان در اصفهان :

 • آشنایی نوجوانان با تغییرات و مسائل دوران نوجوانی
 • آشنایی والدین با چالش­های دوران نوجوانی و تقویت مهارت­های ارتباط و گفتگو با نوجوانان و کشف راهبردهایی برای عبور سالم از این دوران
 • بهره بردن از تغییرات به نفع شکل گیری هویت و شخصیت مستقل نوجوان
 • همراهی در تصمیم گیری های مهم تحصیلی و شغلی جوانان
 • آماده­سازی و تسهیل­گری در فرآیند ازدواج و حل چالش­های زندگی زوجی جوانان

در این مسیر، مدل مشاوره ای و درمانی ما، استفاده از رویکردهای غنی روانشناختی و البته توجه به اقتضائات فرهنگی خانواده ها و جامعه­ ی ایرانی-اسلامی است.


[1] Adolescence

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *